Posted in Poetry

AMA; Ina; Anak

Laging iniisip ni AMA ang kapakanan ng kanyang mga anak. Kaya nagbabanat-buto siya ng husto upang ibigay ang pangangailangan ng kanyang mga anak. At masigurado ang kinanabukasan ng kanyang mga supling. Pinaghahandaang ito ng mabuti ni AMA gumagawa ng paraan upang maibigay ang kinabukasang nararapat at higit pa sa kanyang mga anak.

Si INA na buong pusong kumakalinga sa kanyang mga supling. Wagas na pag-ibig ang alay niya sa mga anak. Handang ibigay ang kanyang puso upang dugtungan pa ang buhay ng kanyang mga anak. Ang sakripisyo niya ay lubos na inaaalay para kapakanan ng kanyang mga inakay.

Ngunit ang mga ANAK ay bulag at hindi nakikita ang sakripisyong alay ng kanilang mga INA at AMA. Bagkus higit na nangingibabaw ang kanilang katwiran na para bang alam nila ang mangyayari. Hindi nakikita na ang paghihigpit ni AMA at INA ay pagpapadama ng kanilang pagmamahal bagkus isa itong piitan para sa mga ANAK. Bulag ang mga anak (kabataan) ngayon sa sakripisyong iniaalay ng kanilang mga magulang.

7 thoughts on “AMA; Ina; Anak

  1. You’re most welcome 💙
    Thank you for telling me about it, can you ask you one more ques, in which country it is spoken as I heard it the first time, so don’t know about it 😅

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.