Climax

I spread my wings to you
give my everlasting love
that lasts forever,

Feel me secured and loved
in every seconds
of our breath,

Touching your lips with mine
and move our tounge,
in creative ways.

Feel the beats of our heart,
tune in and dance gracefully
until we reach the climax.

The climax of love,
that never forget.

True Happiness

Matthew 5:3-12


Happy are those who know they are spiritually poor;
the Kingdom of heaven belongs to them!
Happy are those who mourn;
God will comfort them!
Happy are those who are humble;
they will receive what God has promised!
Happy are those whose greatest
desire is to do what God requires;
God will satisfy them fully!
Happy are those who are merciful to others;
God will be merciful to them!
Happy are those who work for peace;
God will call them his children!
Happy are those who are persecuted because they
do what God requires;
the Kingdom of heaven belongs to them!

Happy are you when people insult you and persecute you and tell all kinds of evil lies against you because you are my followers. Be happy and glad, for a great reward is kept for you in heaven. This is how the prophets who lived before you were persecuted.

I Love my Family

To be apart of a family like mine
is so divine
where love is shown
hurt is shared
our love for each other is never impaired
we talk
we laugh
we cry
but we are a family
and we do it all together
for as a family
we do it all as one
you hurt one
you hurt all
and as a family unit
we will all stand tall
for we are family
a family full of strength
a family full of love
a family no one can touch
that's why I love my family so much!

Bahay Kubo

Munti kong ituring ngunit hatid ay dalisay
Sa pagnanais nang kapahingaan
Kapara ng pag-ibig ko sa'yo
Ikaw ang nagsisilbing pahinga ko

Ang kapagurang aking natatamasa
Ay kusang naglalaho kapag ika'y nasisilayan
Gaya ng munting bintanang parisukat
Lundayan ng ating matamis na pagdudungawan

Sa ating bahay kubo tangan ay liwanag
Na nagpapakulay sa ating pag-iibigan
Hindi man tayo marangya sa materyal
Pagmamahalan naman ay walang kapares.

Sigalot na ating nararanasan,
Agarang napupuksa ng iyong kalinga,
Mahal, wala kang kapara.
Kaya hindi kita ipagpapalit.

Patuloy kitang mamahalin sa paraan ko,
Kung saan lagi kang masaya,
Ibig mo'y siya kong nais.
Ang makapiling ka sa tuwina.

Ikaw ang tangi kong liwanag,
Na aking pakakaingatan ko.
Hindi ako mapaparam kailanman
Sapagkat ikaw ang aking gabay.