Balang Araw

Balang araw hindi na ako luluha habang pinagmamasdan ka Sa larawan ng puno ng ating alaala at pangarap Balang araw hindi na ako hihikbi habang pinakikinggan Ang ating musika na himig nating dalawa Balang araw hindi na ako matutulala sa kalumbayan Habang ako ay nasa ating paboritong lugar Balang araw masisilayan din ang aking mga … Continue reading Balang Araw

Why

When I learnedto wait,Why you didn’t come?When I learnedto be patient,Why you give up?When I learnedto love you,Why you shun?When you knowI loved you,Why you loved someone? This is an English version of “Bakit”. More power and Godbless. Keep safe always. - SnowHearT

Unsent Goodbye

Midnight of shattering lifeMesmerizing our memoriesHidden deep in my heartTears are overflowing in sadnessRemembering you tonightWhispering in my heartThe calmness that you gaveThrough my darkest daysWondering where are you nowYou leave without any footprintsYou walk away silentlyFor no reasons behindYou left unsaidMy tears drop silentlyWords are falling apartEven my unsent goodbye

Maaari Ba???

Maaari bang samahan mo akona lakbayin ang baybayin na itona magkahawak ang ating mga kamayat pinakikinggan ang alay kong tula sayo.Maaari ba?na magpanggap kang masayana kapiling ako.Maaari ba?na magpanggap kang mahalmo ako kahit sandali lang.???Maaari ba na pakinggan mo?ang bawat pintig ng aking pusona tanging ikaw ang ritmosa isang musika na ikaw ang himig.Maaari bang … Continue reading Maaari Ba???

Never Ever

Looking at youfrom afarwonderingif we thoughtsamebutthenI realized !!!I am the only onewho thought this way.I am the only onewho love you most.I am the only onewho hopes for us.CozIt will never happens.Never ever!!!

Hurt

When you’re a kid and you get hurtYou cried loud!To know that you’re crying and felt that you’re in painNow that you’re an adult and get hurtYou silently crying!To hide that you’re in painand nobody knows that you’re hurting.

Painful

People always think that the most painful thing is losing the one you love.The truth is, the most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much, forgetting that you are special too.